دبیرستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(ع) دوره اول اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

دریافت لوح افتخار از اداره کل آموزش وپروش استان بعنوان مدرسه موفق