دبیرستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(ع) دوره اول اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

لینک ورود به کلاس ریاضی تابستانی پایه هشتم (400-99)

لینک ورود به کلاس ریاضی هشتم آقای طاهری

برای ورود به کلاس ریاضی هشتم ساعت 8 الی 9:30 روزهای یکشنبه،سه شنبه و پنجشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

تذکرات مهم:

 1- پس از کلیک بر روی گزینه " ورود به کلاس" وارد صفحه جدید Adobe Connect خواهید شد. دقت فرمایید در قسمت سمت چپ صفحه ،حتما روی گزینه "Guest" قرار داشته باشید.

2- در قسمت " Name" نام و نام خانوادگی دانش آموز را حتما به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ فرمایید.

3- در صفحه جدید به شکل زیر گزینه "Open In application" را بزنید.

 4- چنانچه در مرحله بعد با صفحه زیر مواجه شدید گزینه "Open Adobe Connect " را انتخاب فرمایید.در این صورت برنامه " Adobe Connect "  اجرا گردیده و شما در نوبت دریافت اجازه حضور در کلاس قرار می گیرید.

5- پس از تایید ناظر و دبیر کلاس ، شما مجوز ورود به کلاس را یافته و وارد کلاس خواهید شد.

تذکر: از ورود دانش آموزانی که نام و نام خانوادگی آنها به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ نشده باشد به کلاس درس جلوگیری به عمل آمده  و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر بسیار مهم: لطفا هر دانش آموز بر اساس زمانبندی اعلام شده و حداکثر 10 دقیقه قبل از شروع کلاس ،اقدام به ورود به کلاس نماید. از ورود دانش آموزانی که در خارج از زمانبندی کلاس خود اقدام به ورود به کلاسهای دیگر نمایند جلوگیری به عمل آمده و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر: لطفا پس از پایان زمان کلاس حتما و اکیدا کلاس را ترک فرمایید. در غیر اینصورت از ورود دانش آموز به جلسه بعدی کلاس جلوگیری به عمل می آید.

با سپاس فراوان

مدیریت دبیرستان حضرت ابوالفضل (ع) -دوره اول

فایل های ضمیمه :

لینکهای ورود به کلاس عربی تابستانی پایه هفتم (400-99)

لینک های ورود به کلاس عربی هفتم آقای حسینی

برای ورود به کلاس عربی هفتم سعدی ساعت 9:45 الی 11 روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

برای ورود به کلاس عربی هفتم حافظ ساعت 11:45 الی 12:30  روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

برای ورود به کلاس عربی هفتم فردوسی ساعت 8 الی 9:30  روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

تذکرات مهم:

 1- پس از کلیک بر روی گزینه " ورود به کلاس" وارد صفحه جدید Adobe Connect خواهید شد. دقت فرمایید در قسمت سمت چپ صفحه ،حتما روی گزینه "Guest" قرار داشته باشید.

2- در قسمت " Name" نام و نام خانوادگی دانش آموز را حتما به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ فرمایید و گزینه "enter room" را بزنید.

3- در صفحه جدید به شکل زیر گزینه "Open In application" را بزنید.

 4- چنانچه در مرحله بعد با صفحه زیر مواجه شدید گزینه "Open Adobe Connect " را انتخاب فرمایید.در این صورت برنامه " Adobe Connect "  اجرا گردیده و شما در نوبت دریافت اجازه حضور در کلاس قرار می گیرید.

5- پس از تایید ناظر و دبیر کلاس ، شما مجوز ورود به کلاس را یافته و وارد کلاس خواهید شد.

تذکر: از ورود دانش آموزانی که نام و نام خانوادگی آنها به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ نشده باشد به کلاس درس جلوگیری به عمل آمده  و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر بسیار مهم: لطفا هر دانش آموز بر اساس زمانبندی اعلام شده و حداکثر 10 دقیقه قبل از شروع کلاس ،اقدام به ورود به کلاس نماید. از ورود دانش آموزانی که در خارج از زمانبندی کلاس خود اقدام به ورود به کلاسهای دیگر نمایند جلوگیری به عمل آمده و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر: لطفا پس از پایان زمان کلاس حتما و اکیدا کلاس را ترک فرمایید. در غیر اینصورت از ورود دانش آموز به جلسه بعدی کلاس جلوگیری به عمل می آید.

با سپاس فراوان

مدیریت دبیرستان حضرت ابوالفضل (ع) -دوره اول

فایل های ضمیمه :

لینکهای ورود به کلاس علوم تابستانی پایه هفتم (400-99)

لینک های ورود به کلاس علوم هفتم آقای نصیریان

برای ورود به کلاس علوم هفتم سعدی ساعت 11:15 الی 12:30 روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

برای ورود به کلاس علوم هفتم حافظ ساعت 8 الی 9:30  روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

برای ورود به کلاسعلوم هفتم فردوسی ساعت 9:45 الی 11  روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

تذکرات مهم:

 1- پس از کلیک بر روی گزینه " ورود به کلاس" وارد صفحه جدید Adobe Connect خواهید شد. دقت فرمایید در قسمت سمت چپ صفحه ،حتما روی گزینه "Guest" قرار داشته باشید.

2- در قسمت " Name" نام و نام خانوادگی دانش آموز را حتما به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ فرمایید.

3- در صفحه جدید به شکل زیر گزینه "Open In application" را بزنید.

 4- چنانچه در مرحله بعد با صفحه زیر مواجه شدید گزینه "Open Adobe Connect " را انتخاب فرمایید.در این صورت برنامه " Adobe Connect "  اجرا گردیده و شما در نوبت دریافت اجازه حضور در کلاس قرار می گیرید.

5- پس از تایید ناظر و دبیر کلاس ، شما مجوز ورود به کلاس را یافته و وارد کلاس خواهید شد.

تذکر: از ورود دانش آموزانی که نام و نام خانوادگی آنها به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ نشده باشد به کلاس درس جلوگیری به عمل آمده  و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر بسیار مهم: لطفا هر دانش آموز بر اساس زمانبندی اعلام شده و حداکثر 10 دقیقه قبل از شروع کلاس ،اقدام به ورود به کلاس نماید. از ورود دانش آموزانی که در خارج از زمانبندی کلاس خود اقدام به ورود به کلاسهای دیگر نمایند جلوگیری به عمل آمده و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر: لطفا پس از پایان زمان کلاس حتما و اکیدا کلاس را ترک فرمایید. در غیر اینصورت از ورود دانش آموز به جلسه بعدی کلاس جلوگیری به عمل می آید.

با سپاس فراوان

مدیریت دبیرستان حضرت ابوالفضل (ع) -دوره اول

فایل های ضمیمه :

لینکهای ورود به کلاس ریاضی تابستانی پایه هفتم (400-99)

لینک های ورود به کلاس ریاضی هفتم آقای علی اکبری

برای ورود به کلاس ریاضی هفتم سعدی ساعت 8 الی 9:30 روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

برای ورود به کلاس ریاضی هفتم حافظ ساعت 9:45 الی 11  روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

برای ورود به کلاس ریاضی هفتم فردوسی ساعت 11:15 الی 12:30  روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه، بر روی گزینه زیر کلیک فرمایید:

تذکرات مهم:

 1- پس از کلیک بر روی گزینه " ورود به کلاس" وارد صفحه جدید Adobe Connect خواهید شد. دقت فرمایید در قسمت سمت چپ صفحه ،حتما روی گزینه "Guest" قرار داشته باشید.

2- در قسمت " Name" نام و نام خانوادگی دانش آموز را حتما به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ فرمایید.

3- در صفحه جدید به شکل زیر گزینه "Open In application" را بزنید.

 4- چنانچه در مرحله بعد با صفحه زیر مواجه شدید گزینه "Open Adobe Connect " را انتخاب فرمایید.در این صورت برنامه " Adobe Connect "  اجرا گردیده و شما در نوبت دریافت اجازه حضور در کلاس قرار می گیرید.

5- پس از تایید ناظر و دبیر کلاس ، شما مجوز ورود به کلاس را یافته و وارد کلاس خواهید شد.

تذکر: از ورود دانش آموزانی که نام و نام خانوادگی آنها به صورت کامل و به زبان انگلیسی تایپ نشده باشد به کلاس درس جلوگیری به عمل آمده  و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر بسیار مهم: لطفا هر دانش آموز بر اساس زمانبندی اعلام شده و حداکثر 10 دقیقه قبل از شروع کلاس ،اقدام به ورود به کلاس نماید. از ورود دانش آموزانی که در خارج از زمانبندی کلاس خود اقدام به ورود به کلاسهای دیگر نمایند جلوگیری به عمل آمده و برای آنها غیبت رد خواهد شد.

تذکر: لطفا پس از پایان زمان کلاس حتما و اکیدا کلاس را ترک فرمایید. در غیر اینصورت از ورود دانش آموز به جلسه بعدی کلاس جلوگیری به عمل می آید.

با سپاس فراوان

مدیریت دبیرستان حضرت ابوالفضل (ع) -دوره اول

فایل های ضمیمه :

جلسه دوم مقدماتی کلاس تابستانی پایه هفتم مورخ 99/05/01

قابل توجه دانش آموزان عزیز کلاس هفتم
جلسه دوم آموزش مقدماتی آنلاین درس ریاضی (مدرس :آقای علی اکبری) در تاریخ یکم مردادماه جاری به شرح زیر برگزار خواهد شد:
کلاس هفتم سعدی از ساعت 8 الی 8:30 صبح
کلاس هفتم حافظ از ساعت 8:30 الی 9 صبح
کلاس هفتم فردوسی از ساعت 9 الی 9:30 صبح
- لازم به توضیح است جلسات مقدماتی کلاس به منظور آشنایی عملی با تدریس به سبک آنلاین خواهد بود و به منزله یک جلسه کامل درسی از مجموع ۱۵ جلسه کلاسهای تابستانی محسوب نمی گردد، به همین دلیل مدت زمان آن 30 دقیقه برای هر کلاس ومطابق با زمانبندی اعلام شده می باشد.
- حضور کلیه دانش آموزان در کلاس الزامی است.
توجه: لینک ورود به کلاس 10 دقیقه قبل از شروع جلسه در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت.دانش آموزان عزیز لطفا قبل از اعلام لینک ورودی ، سیستم های خود را آماده و نرم افزار های لازم ( Adobe Connect) را اجرا بفرمایید تا به محض دریافت لینک ورود ، بدون تاخیر به کلاس وارد شوید.

با تشکر

دبیرستان حضرت ابوالفضل (ع)-دوره اول

لینک ورود به کلاس ریاضی ساعت  8  صبح  گروه هفتم سعدی-(اعلام خواهد شد)

لینک ورود به کلاس ریاضی ساعت  8:30  صبح گروه  هفتم حافظ-(اعلام خواهد شد)

لینک ورود به کلاس ریاضی ساعت  9  صبح گروه هفتم فردوسی-(اعلام خواهد شد)

جلسه اول مقدماتی کلاس تابستانی هفتم مورخ 99/04/30

قابل توجه دانش آموزان عزیز کلاس هفتم
جلسه اول آموزش آنلاین درس ریاضی (مدرس :آقای علی اکبری) در تاریخ 30 تیرماه جاری به شرح زیر برگزار خواهد شد:
کلاس هفتم سعدی از ساعت 8 الی 8:30 صبح
کلاس هفتم حافظ از ساعت 8:30 الی 9 صبح
کلاس هفتم فردوسی از ساعت 9 الی 9:30 صبح
- لازم به توضیح است جلسه اول کلاس به منظور آشنایی عملی با تدریس به سبک آنلاین خواهد بود و به منزله یک جلسه کامل درسی محسوب نمی گردد، به همین دلیل مدت زمان آن 30 دقیقه برای هر کلاس ومطابق با زمانبندی اعلام شده می باشد.
- حضور کلیه دانش آموزان در کلاس الزامی است.
توجه: لینک ورود به کلاس 10 دقیقه قبل از شروع جلسه در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت.دانش آموزان عزیز لطفا قبل از اعلام لینک ورودی ، سیستم های خود را آماده و نرم افزار های لازم ( Adobe Connect) را اجرا بفرمایید تا به محض دریافت لینک ورود ، بدون تاخیر به کلاس وارد شوید.

با تشکر

دبیرستان حضرت ابوالفضل (ع)-دوره اول