دبیرستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(ع) دوره اول اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

تدریس خط پایه هفتم درس پنجم

برای مشاهده تدریس خط پایه هفتم درس پنجم  اینجا را مشاهده کنید .

تدریس خط پایه هفتم درس چهارم

برای مشاهده تدریس خط پایه هفتم درس چهارم  اینجا را مشاهده کنید .

تدریس خط پایه هفتم درس سوم

برای مشاهده تدریس خط پایه هفتم درس سوم  اینجا را مشاهده کنید .

تدریس خط پایه هشتم درس چهارم

برای مشاهده تدریس خط پایه هشتم درس چهارم  اینجا را مشاهده کنید .

تدریس خط پایه هشتم درس سوم

برای مشاهده تدریس خط پایه هشتم درس سوم اینجا را مشاهده کنید .

تدریس درس علوم جناب آقای قاسمی (2)

برای مشاهده تدریس درس علوم جناب آقای قاسمی (2) اینجا را مشاهده کنید .

تدریس درس علوم جناب آقای قاسمی (1)

برای مشاهده تدریس درس علوم جناب آقای قاسمی (1) اینجا را کلیک کنید .

تدریس درس دایره جناب آقای علی اکبری

برای مشاهده تدریس درس دایره جناب آقای علی اکبری اینجا را کلیک کنید .

تدریس درس جذر جناب آقای علی اکبری

برای مشاهده تدریس درس جذر جناب آقای علی اکبری اینجا را کلیک کنید .

تدریس درس بردار و مختصات هفتم جناب آقای علی اکبری

برای مشاهده تدریس درس بردار و مختصات هفتم جناب آقای علی اکبری اینجا را کلیک کنید .

مشاهده مطالب قدیمی تر...