دبیرستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل(ع) دوره اول اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

مقررات انضباطی دانش آموزان

مقررات انضباطی دانش آموزان

 

1- وظایف دانش آموزان

 

ماده 58. دانش آموزان در دوران تحصیل موظف اند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آنها به شرح زیر است :

 

1. رعایت شعائر دینی. 

 

2. رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون، معلمان، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه.

 

3. رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان.

 

4. سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی، انجام فرائض دینی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه. 

 

5. حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر (حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر برای استفاده از زمین ورزش، آزمایشگاه، کتابخانه، فعالیت های پرورشی و ... منوط به اجازه ی ولی دانش آموز و موافقت مدیر و به سرپرستی او یا یکی از کارکنان مدرسه مجاز خواهد بود).

 

6. حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسماً دایر است.

 

7. رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسوولین مربوط در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه.

 

8. استفاده از لباس، جوراب ساده و مناسب و اصلاح موی سر متناسب با شئون دانش آموزی برای پسران و رعایت حجاب مناسب برای دختران.

 

9. خودداری از به کار بردن وسایل تجملی و آرایشی و پرهیز از همراه آوردن اشیای گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی به مدرسه.

 

10. خودداری از خرید و فروش به غیر از مواردی که در آیین نامه شرکت تعاونی دانش آموزی پیش بینی شده است.

 

11. مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگه داری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه (چنانچه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد، باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی وی جبران شود).

 

تبصره : برگه هایی که در موقع ثبت نام توسط دانش آموز و ولی او تکمیل می شود، باید حاوی اهم وظایف انضباطی دانش آموزان باشد تا ضمن آگاهی و توجه، دانش آموز ولی او انجام این وظایف را تعهد کنند.

 

ماده 69. مدیر موظف است در مواردی که دانش آموز تأخیر ورود مکرر یا غیبت غیرموجه داشته باشد، مراتب را به اطلاع ولی وی برساند تا با همکاری ولی چاره جویی لازم معمول شود. 

ماده 70. غیبت غیرموجه و تأخیر ورود دانش آموز در دفتر انضباطی ثبت و موجب کسر نمره ی انضباط می شود و در صورت تأخیر ورود مکرر یا غیبت بیش از حد، مدرسه موظف است با نظر شورای مدرسه تصمیم مقتضی را برابر مفاد ماده 76 اتخاذ نماید و مراتب را کتباً به ولی دانش آموز ابلاغ کند.